San Shou pravidla

 

Pravidla Sanshou

ke stažení zde v doc

Kapitola 1. - Všeobecná pravidla

Článek 1.1.Systém soutěže

 1. Zápas trvá 2x2 minuty čistého času. Mezi jednotlivými koly je 1 minutová přestávka.
 2. Vítězem se stává vítěz dvou kol. V případě nerozhodného výsledku následuje kolo třetí.

Článek 1.2.Registrace, vážení a losování

 1. Soutěžící musí mít platný sportovní průkaz ČSFu.
 2. Soutěžící v kategorii dospělých musí dosáhnout plných 18 let věku.
 3. Soutěžící musí předložit doklad o zdravotní prohlídce ne starší jednoho roku. Ve vlastním zájmu má soutěžící jedenkrát ročně podstoupit kompletní lékařskou prohlídku (zejména EEG, EKG, biochemické vyšetření).
 4. Vážení soutěžících je prováděno rozhodčím anebo  vyškoleným členem organizačního týmu.
 5. Soutěžící jsou váženi  v den konání soutěže, anebo den předem,   dle propozic soutěže.
 6. Losování je  prováděno ředitelem soutěže nebo hlavním rozhodčím.
 7. Jestliže ve své kategorii je pouze jeden jediný soutěžící, tato kategorie bude zrušena, příp. po dohodě se soutěžícím, sloučena s nejbližší vyšší kategorií.

Článek 1.3.Váhové kategorie mužů a žen

Kategorie 48 kg  (≤ 48 kg)

Kategorie 52 kg  (> 48 kg - ≤ 52 kg)

Kategorie 56 kg  (> 52 kg - ≤ 56 kg)

Kategorie 60 kg  (> 56 kg - ≤ 60 kg)

Kategorie 65 kg  (> 60 kg - ≤ 65 kg)

Kategorie 70 kg  (> 65 kg - ≤ 70 kg)

Kategorie 75 kg  (> 70 kg - ≤ 75 kg)

Kategorie 80 kg  (> 75 kg - ≤ 80 kg)

Kategorie 85 kg  (> 80 kg - ≤ 85 kg)

Kategorie 90 kg  (> 85 kg - ≤ 90 kg)

Kategorie nad 90 kg  (> 90 kg)

Pořadatel soutěže má právo, podle očekávané účasti,  vypsat i menší počet váhových kategorií.

Článek 1.4.Oblečení a ochranná výstroj

 1. Soutěží se v tričku s krátkým rukávem, saténových šortkách a ochranné výstroji. Pro ženy je přípustné i elastické tričko bez rukávů .
 2. Ochranná výstroj: 10 uncové boxerské rukavice (AIBA standard), bandáže, přilba, ochranná vesta, chránič zubů a suspenzor (pod šortkami), chrániče holení a nártů.

Článek 1.5.Soutěžní protokol

 1. Při zahájení soutěžící pozdraví obecenstvo pozdravem „dlaň a pěst“.
 2. Před startem každého kola se soutěžící pozdraví pozdravem „dlaň a pěst“ navzájem.
 3. Jakmile je oznámen výsledek boje, soutěžící si vymění místa. Po vyhlášení se pozdraví  navzájem, pak pozdraví „dlaní a pěstí“ rozhodčího na zápasišti, ten jim jejich pozdrav vrátí. Pak soutěžící pozdraví protivníkovy trenéry, kteří jim jejich pozdrav vrátí.

Článek 1.6.Diskvalifikace, odstoupení od zápasu nebo jeho ukončení

 1. V případě, že mezi protivníky bude velký výkonnostní rozdíl, trenér má povinnost chránit svého borce a vyžádat ukončení zápasu, anebo může přímo sám soutěžící zvednout ruku a o ukončení požádat  (AB – vzdání).
 2. Nenastoupí-li borec k zápasu na výzvu rozhodčího, či komentátora soutěže a není-li rozhodčímu znám důvod jeho zdržení (např. ošetřování lékařem, nebo probíhající zápas téhož borce na jiném zápasišti), dá ringový rozhodčí pokyn časomíře k měření nástupního času. Nedostaví-li se borec do 60ti sekund, obdrží mínus bod. Po 90ti sekundách obdrží druhý mínus bod a nenastoupí-li ani do 120ti sekund, je diskvalifikován. Má-li ringový rozhodčí informace o tom, že borec nastupovat nebude, nemusí nechat měřit nástupní čas a diskvalifikuje borce hned - zároveň vyhlásí jeho protivníka jako vítěze.

Článek 1.7.Ostatní opatření

 1. Soutěžící musí dodržovat pravidla a uposlechnout pokynů rozhodčích. Je zakázáno slovní napadání soupeře, kouče, diváků nebo rozhodčích, odhazovat výstroj a rukavice. Soutěžící nemohou před vyhlášením výsledků zápasu odejít, vyjma v případě zranění.
 2. Doping je přísně zakázán.

 

Kapitola 2. - Rozhodčí a organizační tým

Článek 2.1.Složení

 1. Skupina rozhodčích je  složena z hlavního rozhodčího, ringového inspektora (tyto dvě funkce lze sloučit), rozhodčího na zápasišti (ringový rozhodčí) a tří nebo pěti postranních (bodových) rozhodčích.
 2. Organizační tým zahrnuje: zapisovače, časoměřiče a lékaře.

Článek 2.2.Úkoly a povinnosti

 1. Povinností hlavního rozhodčího je:
 • zajistit, aby se rozhodčí řídili pravidly soutěže
  • zkontrolovat zápasiště
  • dohlížet na vážení, losování a průběh soutěže
  • vyřešit eventuelní problémy v souladu s  pravidly
  • delegovat, či odvolávat  rozhodčí
  • včas dát na vědomí ringovému inspektorovi, organizačnímu týmu a hlasateli, že některý ze soutěžících odstoupil nebo byl diskvalifikován
  • v případě rozporu udělat konečné rozhodnutí
  • odevzdat výsledky pořadateli soutěže
  • Povinností ringového inspektora je:
 • dohlížet na práci rozhodčích, časoměřiče a zapisovatele na svém zápasišti
 • přerušit zápas , aby zabránil vzniku chyby v případě, kdy se domnívá, že rozhodčí na zápasišti nesprávně rozhodl nebo něco opomenul
 • prověřit výsledky utkání na konci každého zápasu
  1. Rozhodčí na zápasišti musí:
 • kontrolovat ochrannou výstroj soutěžících a zajistit bezpečnost během zápasu
 • řídit zápas pomocí povelů a gest
 • vyhlašovat výsledky zápasu
  1. Bodový  rozhodčí musí:
 • zaznamenávat body, které soutěžící podle pravidel získali
 • na pokyn ringového inspektora označit vítěze kola
 • na konci každého zápasu podepsat a odevzdat svůj bodovací lístek
  1. Záznamový pracovník musí:  
 • během vážení soutěžících vepisovat jejich váhy a další potřebné údaje do formuláře
 • během zápasu zaznamenávat počet varování, napomenutí a nuceného počítání podle gest rozhodčího na zápasišti
 • zaznamenávat výsledky každého kola vyřčené postranními rozhodčími, a podat zprávu ringovému inspektorovi poté, co bude oznámen vítěz
 • zaznamenávat výsledky každého zápasu
 • shromáždit data k sestavení konečných výsledků
  1. Časoměřič musí:
 • ujistit se, že stopky  jsou funkční
 • měřit  čas během zápasu a přestávky, zastavit čas během pozastavení zápasu
 • dát znamení 10 sekund před koncem přestávky
 • oznámit konec kola a zápasu gongem

Kapitola 3. - Protest

Článek 3.1.Odvolací porota a její úloha

 1. Odvolací porota je složena z ředitele  soutěže, hlavního rozhodčího a ringového inspektora..
 2. Odvolací porota může od zúčastněných týmů obdržet stížnost-protest ve kterém týmy vyjadřují svůj nesouhlas s rozhodnutím rozhodčích, či realizací soutěžních pravidel a nařízení.
 3. Odvolací porota se jím  musí ihned zabývat  a  informovat všechny účastníky a kompetentní orgány, kterých se to týká, o svém rozhodnutí.
 4. Odvolací porota má právo vyslechnout kohokoliv z rozhodčích, pořadatelů, či účastníků, tyto osoby však nemají žádné právo hlasovat. Jestliže se shromáždění zúčastnila většina členů Odvolací poroty a rozhodla jednohlasně, rozhodnutí je konečné. Jestliže bylo hlasování nejednotné, rozhodující je hlas hlavního rozhodčího.
 5. Jestliže je projednávaný problém spojen s klubem, ve kterém působí některý z členů Odvolací poroty, zdrží se tento člen hlasování.
 6. Průběh protestu : Zástupce týmu, který podává protest,  ho musí Odvolací porotě předložit  neprodleně po  vzniku sporné události. Protest  musí být předložen společně s poplatkem Kč 1000,- k rukám ředitele soutěže, které budou vráceny, jestliže je protest uznán jako oprávněný.. Jestliže bude protest vyhodnocen Odvolací porotou  jako bezdůvodný, či neoprávněný, poplatek propadá ve prospěch pořadatele soutěže..
 7. Všechny týmy musí respektovat verdikt  Odvolací poroty.

Kapitola 4. - Pravidla zápasu, bodovací kritéria a sankce

Článek 4.1.Zakázané oblasti soupeřova těla

 • týl, krk, rozkrok a záda

Článek 4.2.Povolené části soupeřova těla

 • hlava: tvář, čelo, líce , temeno; trup těla a stehna

Článek 4.3.Zakázané techniky

 • útok hlavou, loktem, kolenem nebo páky na soupeřovi klouby
 • házet protivníka hlavou k zemi nebo jej úmyslně „přibít“ k zemi
 • útočit jakoukoliv technikou na hlavu ležícího soupeře
 • údery rukou z otočky
 • údery rukou ze strany dlaně, malíkové hrany a palce
 • postoje a gesta, která nejsou nutná pro vedení boje
 • zdržování zápasu předstíráním zranění, nutnosti úpravy výstroje, či vyplivováním zubního chrániče
 • utíkání před soupeřem, zavěšování se na soupeře, obracení se zády
 • svévolné přerušení boje bez pokynu rozhodčího

Článek 4.4.Bodování

 1. Získání dvou (2) bodů
 • protivník spadne mimo zápasiště
 • protivník se dotkne zápasiště jinou částí těla než chodidlem, přičemž druhý protivník zůstane stát
 • zásah kopem na protivníkův trup anebo hlavu
 • shodit protivníka porazovou technikou a ihned se postavit
 • protivník je počítán
 • protivník obdrží veřejné napomenutí
  1. Získání jednoho (1) bodu
 • zásah do povolené oblasti těla ruční technikou
 • kop do stehna (lowkick)
 • oba soutěžící spadnou na pódium, přičemž bod získává soutěžící, který zůstává nahoře
 • protivník je pasivní 8 sekund po výzvě k útoku
 • protivník úmyslně spadne a zůstává na zemi déle než 3 sekundy
 • protivník obdrží varování
  1. Neudělen žádný bod
 • použitá technika není technicky čistá a efektivní
 • oba soutěžící spadnou na nebo mimo zápasiště ve stejné chvíli
 • soutěžící použije pád na zem jako prostředek boje
 • technika je provedena v klinči

Článek 4.5.Fauly a sankce

 1. Technické fauly
 • žádání přerušení, když je zápasník v nevýhodné pozici
 • úmyslné zdržování boje
 • neuctivé chování vůči rozhodčímu  nebo neuposlechnutí jeho pokynu, či nerespektování rozhodnutí
 • boj bez chrániče zubů, úmyslné vyplivnutí chrániče zubů
 • chování soutěžícího je v rozporu s normami sportovního chování
  1. Osobní fauly
 • útok na protivníka před příkazem „fight“ (boj) nebo po příkazu „stop“
 • zásah zakázaných částí těla protivníka
 • použití kterékoli ze zakázaných technik
  1. Sankce
 • za technický faul se uděluje varování (mínus 1 bod)
 • za osobní faul se uděluje   veřejné napomenutí (mínus 2 body)
 • soutěžící, který obdržel 3 veřejná napomenutí v průběhu zápasu ,  je diskvalifikován
 • soutěžící, který úmyslně zranil protivníka, bude diskvalifikován okamžitě
 • soutěžící, jehož test na zakázané látky se ukázal být pozitivní bude diskvalifikován
  1. Přerušení boje
 • soutěžící spadne na nebo mimo zápasiště
 • soutěžící je  sankcionován
 • soutěžící je zraněn
 • soutěžící se navzájem drží bez jakéhokoli útoku déle než dvě sekundy
 • soutěžící úmyslně spadne
 • soutěžící žádá o pozastavení zvednutím ruky
 • jsou soutěžící dalších 8 sekund po výzvě k útoku pasivní
 • na zápasišti vznikly technické problémy
 • přeruší li zápas ringový rozhodčí z nějakého jiného důvodu

Kapitola 5. - Umístění

Článek 5.1.Absolutní vítězství

 1. Jestliže je mezi dvěma soutěžícími velký výkonnostní rozdíl, může rozhodčí na zápasišti prohlásit lepšího soutěžícího vítězem zápasu verdiktem RSC.
 2. Soutěžící vyhraje zápas, jestliže jeho protivník, po regulérní technice, není schopen do 10 sekund pokračovat v zápase-verdikt KO.
 3. Jestliže je soutěžící během zápasu třikrát počítán, jeho protivník vyhrál zápas-verdikt TKO.

Článek 5.2.Vítěz kola zápasu

 1. Výsledek každého kola bude rozhodnut na základě verdiktu postranních rozhodčích.
 2. Jestliže je soutěžící během kola dvakrát počítán,  prohrává  kolo.
 3. Soutěžící, který spadl dvakrát za kolo mimo zápasiště, prohrává kolo.
 4. Jestliže oba soutěžící získají stejný počet bodů za kolo, vítěz bude určen v následujícím pořadí:
 • vyhrává ten, kdo v konkrétním kole obdržel méně  veřejných napomenutí
 • vyhrává ten, kdo v konkrétním kole obdržel méně  varování
 • vyhrává ten, kdo během vážení soutěžících vážil méně
 • jestliže se pro oba soutěžící všechny body předchozího odstavce shodují, bude prohlášena remíza.
  1. Vítěz zápasu
 • soutěžící, který vyhrál první dvě kola zápasu, vyhrává celý zápas
 • soutěžící vyhrává zápas, jestliže je potvrzeno lékařem, že jeho protivník je zraněn tak, že je neschopen pokračovat v boji
 • jestliže je soutěžící zraněn faulem tak, že není schopen pokračovat v boji, vyhrává zápas, ale není mu dovoleno pokračovat v turnaji
 • jestliže oba soutěžící vyhrají stejný počet kol v zápase, vítěz bude určen podle následujících kritérií:
  • vyhrává ten, kdo obdržel méně  veřejných napomenutí
  • vyhrává ten, kdo dostal méně  varování
  • jestliže remíza stále trvá, bude přidáno další kolo

Kapitola 6. - Povely a gesta

Článek 6.1.Povely a gesta rozhodčího na zápasišti

 1. Pozdrav „dlaň a pěst“

Stojíc oběmi chodidly na zemi vedle sebe. Levá dlaň leží na pravé pěsti, 20-30 cm před hrudníkem (obrázek 1 a 2)

 1. Na zápasiště

Stojíc uprostřed zápasiště, rozhodčí míří roztaženýma rukama s dlaněmi nahoru na soutěžící (obrázek 3). Když vyzve soutěžícího, aby vstoupil na zápasiště, ohne lokty o 90 stupňů s dlaněmi naproti sobě (obrázek 4).

 1. Soutěžící se zdraví navzájem

Rozhodčí na zápasišti položí svou levou ruku na vrchol pravé pěsti před své tělo, a dá tak oběma soutěžícím signál, že se mají navzájem pozdravit (obrázek 5).

 1. První kolo

Rozhodčí na zápasišti vykročí do postoje Gongbu a natáhne jednu ruku se vztyčeným ukazovákem (ostatní čtyři prsty jsou schovány v pěsti) dopředu (obrázek 6) .

 1. Druhé kolo

Rozhodčí na zápasišti vykročí do postoje Gongbu a natáhne jednu ruku se vztyčeným ukazovákem a prostředníkem (ostatní prsty jsou ohnuty) - (obrázek 7).

 1. Třetí kolo

Rrozhodčí na zápasišti vykročí do postoje Gongbu a natáhne jednu ruku se vztyčeným palcem, ukazovákem a prostředníkem (ostatní prsty jsou ohnuty) - (obrázek 8).

 1. Fight – boj, (kaishi v čínštině)

V postoji Gongbu, mezi dvěma soutěžícími zvedne ruce ukazující na oba soutěžící (obrázek 9). Pak přemístí ruce před své břicho, otočí je dlaněmi dolů a zvolá „fight“. (obrázek 10).

 1. Stop – (ting v čínštině)

Rozhodčí na zápasišti stojí v postoji Gongbu a v ten samý moment, když zvolá „stop“, natáhne ruku s otevřenou dlaní mezi dva soutěžící (obrázek 11, 12).

 1. 8 sekund pasivita

Rozhodčí na zápasišti vztyčí obě ruce před tělem, s ohnutým malíkem a prsteníkem a všemi ostatními prsty odděleně vztyčenými (obrázek 13).

 1. Počítání

Čelem k soutěžícímu, s dvěma pěstmi před tělem, rozhodčí na zápasišti od palce po malík postupně počítá do osmi příp. desíti podle aktuální situace na zápasišti (obrázek 14,15).

 1. Pasivita

Rozhodčí na zápasišti drží ruce v kruhu před svým tělem (obrázek 16).

 1. Počítání 8 sekund

Rozhodčí na zápasišti zvedne jednu ruku s palcem vztyčeným nahoru a ostatními prsty ohnutými (obrázek 17).

 1. Tři sekundy

Rozhodčí na zápasišti zvedne jednu ruku šikmo s dlaní nahoru, ukazuje na soutěžícího, druhou ruku vede horizontálně od břicha k boku, s palcem, ukazovákem a prostředníkem odděleně vztyčenými a ostatními dvěmi prsty ohnutými (obrázek 18).

 1. Udělení tří bodů

Tento povel se již  v rámci nových pravidel nepoužívá (obrázek 19).

 1. Nařízený útok

Rozhodčí na zápasišti natáhne jednu ruku se vztyčeným palcem, ohnutými prsty a dlaní dolů mezi soutěžící. Rukou hýbe šikmo ve směru palce a přikazuje „černá/červená strana – útok“ (obrázek 20).

 1. Pád

Rozhodčí na zápasišti natáhne jednu ruku s dlaní nahoru, ukazuje na soutěžícího, který spadl a druhou ruku, dlaní dolů vede podél svého boku (obrázek 21).

 1. Soutěžící nahoře

Rozhodčí na zápasišti natáhne jednu ruku ukazující na soutěžícího, který zůstal dole a přemístí svá předloktí před své tělo, dlaně směřují dolů (obrázek 22, 23).

 1. Současný pád

Rozhodčí na zápasišti natáhne obě ruce horizontálně dopředu, pak spustí obě ruce s dlaněmi směřujícími dolů (obrázek 24).

 1. Mimo zápasiště

Rozhodčí na zápasišti natáhne jednu ruku ukazující na soutěžícího, který spadl mimo zápasiště (obrázek 25), pak posune druhou ruku před sebe (do výšky svých ramen) s dlaní směřující ven, v postoji Gongbu (obrázek 26).

 1. Oba soutěžící mimo zápasiště; zpět na zápasiště

Rozhodčí na zápasišti stojí v postoji Gongbu ruce natažené, dlaně směřují ven (obrázek 27); pokrčí obě ruce (dlaně před svůj obličej) a v tom samém okamžiku přinoží a stojí vzpřímeně (obrázek 28).

 1. Zásah do rozkroku

Rozhodčí na zápasišti natáhne jednu ruku ukazující na viníka (dlaní nahoru) a druhou rukou ukáže na svůj rozkrok (obrázek 29).

 1. Zasažení týla

Rozhodčí na zápasišti natáhne jednu ruku ukazující na viníka (dlaní nahoru) a druhou rukou se dotkne svého vlastního týla (obrázek 30).

 1. Faul loktem

Rozhodčí na zápasišti překříží ruce před svým hrudníkem, jedna ruka drží loket (obrázek 31).

 1. Faul kolenem

Rozhodčí na zápasišti natáhne jednu ruku ukazující na viníka (dlaní nahoru), zvedne jedno koleno a plácne se po něm (obrázek 32).

 1. Ticho

Rozhodčí na zápasišti natáhne jednu ruku (s otevřenou dlaní, palec proti prstům) a ukáže na trenéra, který příliš hlasitě povzbuzuje svého soutěžícího (obrázek 33). Pak několikrát otevře a zavře dlaň na znamení „ticho“ (obrázek 34).

 1. Napomenutí

Rozhodčí na zápasišti natáhne jednu ruku ukazující na viníka (dlaní nahoru).
Druhá ruka ukazuje chybu, pak ji zavře do pěsti a ohne ruku o 90° (obrázek 35).

 1. Varování

Rozhodčí na zápasišti natáhne jednu ruku ukazující na viníka (dlaní nahoru). Pak zvolá „Faul!“ a ohne druhou ruku o 90° před sebe (s dlaní nahoru) (obrázek 36).

 1. Diskvalifikace

Rozhodčí na zápasišti natáhne obě ruce dopředu (obě dlaně v pěst) a překříží svá předloktí před sebou (obrázek 37).

 1. Neplatná technika

Rozhodčí na zápasišti roztáhne, překříží a opět roztáhne ruce, aby ukázal, že technika byla neplatná a nelze tudíž udělit žádné body (obrázek 38, 39, 40).

 1. Ošetření

Rozhodčí na zápasišti stojí před lavicí lékařů s překříženýma rukama (dlaněmi nahoru) před sebou (obrázek 41).

 1. Přestávka

Rozhodčí na zápasišti roztáhne obě ruce (dlaněmi nahoru), ukáže na odpočívadla soutěžících (obrázek 42).

 1. Výměna pozic

Rozhodčí na zápasišti stojí uprostřed zápasiště, natáhne obě ruce a  zkříží je před sebou (obrázek 43).

 1. Remíza

Rozhodčí na zápasišti stojí mezi dvěma soutěžícími a zvedne jejich ruce, které drží za zápěstí (obrázek 44).

 1. Vítěz

Rozhodčí na zápasišti stojí mezi dvěma soutěžícími a zvedne ruku vítěze, kterého drží za zápěstí (obrázek 45).

Wushu Akademie

Martin Rohel
tělocvična vedle LETMA
u vlakového nádraží
Josefská 15, BRNO
Tel: 603 304 265 wushu@wushuakademie.cz
Vytvořeno službou Webnode